Terms And Conditions


MEDİKAL HİZMET ARACILIK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1. İşbu Medikal Hizmet Aracılık Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş Merkez Efendi Mah. İzmir Cad. No:256 Yunusemre / Manisa / Türkiye adresinde mukim bir şirket olan TURCAKA TRAVEL AGENCY (YELKOVAN TUR. İTH. İHR. TAAH. VE PAZ. LTD.ŞTI) (“ClinicAway”)  ile aşağıda imzası bulunan Müşteri (“Müşteri”) arasında tarafların özgür iradesiyle imza tarihinde yürürlüğe girmiştir. Müşteri, işbu Sözleşme'nin kabulü ile işbu Sözleşme ile belirlenen kuralları anladığını ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ClinicAway, gerektiğinde işbu Sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2.TANIMLAR

  • Hizmet Sağlayıcı: Sağlık turizmi hizmetlerinin Müşteri’ye sunulması için gerekli her türlü

doktor, hastane, konaklama, ulaşım gibi hizmetleri sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder. Bu açıdan Hizmet Sağlayıcı ClinicAway değildir. Müşteri'nin doğrudan hizmet aldığı gerçek ve/veya tüzel kişiler Hizmet Sağlayıcıdır.

  • Müşteri: Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden faydalanmak için Hizmet

Sağlayıcı ve Hastaneye ulaşmak amacıyla ClinicAway'a başvuran ve bu Sözleşmenin taraflarını ifade eden kişidir.

  • Hastane: Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşterilerin yönlendirildiği ve

Müşterinin almak istediği sağlık hizmetini sunabilecek yeterliliğe sahip sağlık kuruluşudur.

  • Otel: Müşterilerin hizmet sağlayıcı tarafından yönlendirildiği konaklama

tesisi olup işbu Sözleşme kapsamında Müşteriye konaklama hizmetinin sunulduğu yerdir.

  • Ulaşım: Müşteri'nin bu Sözleşme kapsamında sağlık turizmi

hizmetinden yararlanabilmesi için Hizmet Sağlayıcı tarafından düzenlenen gerekli ulaşım hizmetlerini (havaalanı transferi, şehir içi transfer) ifade eder.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1.İşbu sözleşme, ClinicAway'ın Müşteri’nin talebi doğrultusunda aracı firma olarak hizmet verdiğini ve bu kapsamda hekim, hastane, konaklama, seyahat, ulaşım gibi gerekli her türlü hizmetin düzenlenmesini sağladığını; bu hizmetlerin fiyat ve ödeme esaslarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ClinicAway bir Hizmet Sağlayıcı değil, Hizmet Sağlayıcılara ulaşmak için aracı olarak hizmet veren bir kurumdur.

3.2. Müşteri, işbu Sözleşme uyarınca, ClinicAway tarafından aracı kurum olarak medikal turizm hizmeti ile ilgili kendisine ön bilgilendirmenin yapıldığını ve sağlanan bilgilere uygun olarak davranacağını işbu Sözleşmeye uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Müşteri, ClinicAway tarafından sağlanan hizmetin bir aracılık hizmeti olduğunu kabul eder ve hastane düzenlemeleri, hekim, ulaşım düzenlemeleri ve konaklama düzenlemeleri gibi işbu Sözleşme kapsamında sağlanan aracılık hizmetleri sırasındaki aksaklıklar için olası herhangi bir ihtilafın muhatabının asıl Hizmet Sağlayıcı olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.
3.4. İşbu sözleşme kapsamında Müşteri, kimlik ve iletişim bilgilerini doğru olarak verdiğini, herhangi bir sağlık ve/veya seyahat engeli bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, alacağı sağlık hizmeti için hasta onam formunu herhangi bir takma ad kullanmadan, resmi kayıtlarda yer alan tam ve doğru ad ve soyadını yazarak imzalamakla yükümlüdür. Müşteri tarafından yanlış veya eksik bilgi vermesi halinde ClinicAway'ın herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmadığını, yanlış bilgi vermesi nedeniyle ClinicAway'ın herhangi bir zarara uğraması halinde zararı derhal ve gecikmeksizin karşılayacağını, verdiği iletişim bilgileri üzerinden kendisine ulaşılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, kendisi tarafından sağlanan eksik bilgi ve belgelerden şahsen sorumludur.

3.5. ClinicAway tarafından kendisine verilen bilgi ve detaylar doğrultusunda, Müşteri’nin ulaşım ve Hizmet Sağlayıcı olanaklarına geç kalması veya kaçırması durumlarında tüm ek masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır.

4. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ 

4.1. ClinicAway tarafından Müşteri'ye verilecek aracılık hizmeti karşılığında Müşteri'nin öncelikle %15 ila %25 oranında bir ön ödeme yapması gerekmektedir. Müşteri'nin yapacağı ön ödeme, Müşteri'nin sağlık hizmeti almaktan vazgeçmesi veya Sözleşme'yi feshetmesi halinde dahi iade edilmeyecektir. Bu ön ödeme ile Müşteri için; hastane, hizmet sağlayıcı, konaklama, transfer hizmetlerini sağlayacak firma ve/veya kişiler tarafından bu hizmetler garanti altına olarak Müşteri’nin hakkı saklı tutulur. İşbu Sözleşmenin herhangi bir ön ödeme yapılmadan imzalanması ClinicAway için herhangi bir yükümlülük doğurmaz.

4.2. İşbu Sözleşme'de kapsamına dâhil olmayan hizmetler; ekstra doktor muayeneleri, ekstra tahliller değerlendirmeler, kan nakli, ekstra konaklama, ekstra ulaşım hizmeti ve diğer tüm ekstra hizmetler veya Müşteri'ye medikal aracılık hizmeti verildikten sonra gerçekleştirilecek olan tüm hizmetler ayrıca ücrete tabi olacaktır. Sözleşme ‘den doğan tüm ücretler ve benzeri ödemeler ve masraflar Müşteri'den tahsil edilecektir. Müşterinin temerrüde düşmesi halinde Müşteri’den temerrüt faizi ödemesi talep edilecektir. 

4.3. Aracılık hizmetine tabi tüm düzenlemelere ilişkin bakiye ödeme, operasyon gününe kadar ClinicAway'a ödenir. Müşterinin işbu Sözleşmeye kapsamında yapması gereken ödemeyi tam ve eksiksiz yapması durumunda, bu ödemenin operasyondan 15 Gün Önce ClinicAway Finans Departmanı tarafından onaylanması gerekmektedir. Müşteri, işlemin yapıldığı gün ödemeyi kredi kartı ile yapmak isterse, ödemenin %2'si oranında komisyon ödemesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Müşteri ödemeyi operasyonun yapılacağı gün nakit olarak yaparsa ClinicAway, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri’nde 7.000-TL'yi aşan ödemelerin finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılması zorunlu olduğundan, bu ödemeyi Müşteri adına bankaya yatıracaktır. İlgili mevzuat linki aşağıdadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151224-6.htm

4.5. Rezervasyon yapıldıktan sonra, Müşteri'nin Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan herhangi bir sözleşme veya belgeyi imzalamaktan imtina etmesi, mutabık kalınan ve imzalanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve benzeri durumlarda ücret iadesi yapılmayacaktır. Müşteri'nin işbu Sözleşme'de kararlaştırılan tarihlerde seyahat, konaklama ve ulaşım veya sağlık hizmetlerinden yararlanamaması durumunda ClinicAway'a ek maliyet çıkarması halinde, söz konusu ek maliyet Müşteri tarafından ClinicAway'a derhal ödenecektir.

4.6. Müşteri Türkiye'ye geldiğinde ödemelerini tam ve eksiksiz yapmalıdır. Doktor veya hastaneden kaynaklanan herhangi bir nedenle Müşteri'nin operasyonu iptal edilirse; otel, hastane, ulaşım giderleri hariç idari işlem ücreti olarak 200 £ (İki Yüz İngiliz Sterlini) kesilir ve Müşteri'nin ödemesi bu şekilde iade edilir. 

5. ClinicAway' IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ClinicAway, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri'ye sağlanacak estetik, kozmetik, kbb, diş, saç ekimi ve genel cerrahi veya genel sağlık hizmetleri, konaklama, seyahat ve ulaşım hizmetleri için acente olarak hareket edecek ve Müşteri’yi sağlık hizmetinin sağlanacağı kliniğe ve/veya sağlık görevlisine yönlendirecektir.

5.2. Müşteri, kendisine sunulacak sağlık hizmetleri için ClinicAway'ın aracılık hizmeti dışında herhangi bir yasal yükümlülüğünün bulunmadığını ve sağlık hizmetlerinden doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan ClinicAway'ı masun tutacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, tüm bu hizmetleri aracı kurum olarak ClinicAway'dan alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Müşteri, bu maddeye aykırı hareketlerde bulunmayacağını, ClinicAway'ın sorumluluğunda olmayan medikal hizmetler ve ek hizmetlerden Hizmet Sağlayıcı'nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, kendisine sağlanan medikal hizmetlerden memnun kalmadığı için ClinicAway'a karşı herhangi bir menfi işlem yapamaz, aksi takdirde Müşteri ödediği ücret tutarında cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır.

5.4. ClinicAway, Müşteri’ye işbu Sözleşme yürürlüğe girmeden önce Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek operasyonla ilgili olası riskleri, müşterinin konaklaması veya nakliyesi sırasında meydana gelebilecek kaza riskleri ile her türlü maddi ve manevi zararları, bedeni zararları sigorta ettirmesini tavsiye eder.

5.5. ClinicAway, mücbir sebepler veya beklenmeyen haller nedeniyle Sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kanunen öngörülen mücbir sebepler, tüm tedbirler alınsa dahi olağanüstü ve öngörülemeyen, işbu Sözleşmenin başlamasına, devamına veya sona ermesine engel teşkil eden olaylar ile ClinicAway'ın üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı olaylar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

5.6. Operasyon tarihinin ertelendiği durumlarda Müşteri tarafından ödenen depozito yalnızca ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 1 sene için geçerlidir. Erteleme sürecinin daha uzun sürdüğü durumlarda Müşteri tekrar depozito ödemelidir.

6. MÜŞTERİ' NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. ClinicAway, aracı bir firma olarak Müşteri’ye medikal hizmet, seyahat, konaklama ve ulaşım hizmetleri sağlanmasına aracılık edecektir.

6.2. Müşteri, web sitesinde bulunan tıbbi formu sağlık bilgileriyle doldurarak ClinicAway'a tıbbi geçmişini doğru ve açık bir şekilde bildirmekle yükümlüdür.

6.3. Müşteri, işbu Sözleşmede belirtilen şekilde ödeme yapmakla yükümlüdür. Müşteri, kendisinden kaynaklanan herhangi bir gecikmeden şahsen sorumludur. Bu gecikmenin ClinicAway'a herhangi bir ek maliyet veya yükümlülüğe neden olduğu takdirde Müşteri, bu maliyet ve harcamaları ClinicAway'a derhal ödemek zorundadır.

6.4. Müşteri reşit değilse, ClinicAway'a reşit olmayan veya reşit olmayanların yasal temsilcileriyle doğrudan iletişim için kullanılabilecek iletişim bilgilerinin sağlanması zorunludur.

6.5. Müşteri, ClinicAway üzerinde anlaşmaya varılan bir tesise ücretsiz transfer ve zorunlu konaklama durumunda masrafları karşılamakla yükümlüdür.

6.6. ClinicAway, bir aracı kuruluş olarak, 18 (onsekiz) yaşından büyük Müşterilere tıbbi hizmet, seyahat, konaklama ve ulaşım hizmetleri sağlamak için aracı olacaktır, Müşteri on sekiz yaşından büyük değilse, ebeveynlerinin de hazır bulunması gerekir. Müşteri ile yukarıda belirtilen tüm işlemler için ClinicAway'a yetki veren bir onay mektubu imzalamalıdır. On sekiz yaşının altındaki müşterilerin ebeveynlerinin konaklama ve ulaşım masrafları ayrıca faturalandırılacaktır.

6.7. Müşteri, işbu sözleşmeyi kabul ederek Hizmet Sağlayıcı’nın tedavi ve eylemleriyle ilgili olarak ClinicAway’a veya herhangi bir çalışanına, iştirakçisine veya ortağına karşı kamuya açık bir şekilde ( inceleme websiteleri, sosyal medya ağları, bloglar, kamuya açık forumlar vb.) saldırmayacağını veya eleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ClinicAway, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerden, tıbbi tedavilerden ve prosedürlerden sorumlu tutulamayacağından, Müşteri, sözleşme süresi boyunca veya sonrasında herhangi bir zamanda ClinicAway'ın veya herhangi bir çalışanının adını kötüye çıkarmayacağını veya ClinicAway'ı, itibarını, hizmetlerini veya yönetimini olumsuz etkileyecek eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin ihlali halinde Müşteri, ClinicAway'ın değerlendirmesi üzerine içeriği derhal geri almayı ve yayından kaldırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin kısmen veya tamamen kalması halinde Müşteri, tüm zararlara ek olarak ClinicAway'a ceza olarak 10.000,00 GBP ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE TEMLİKİ 

7.1. ClinicAway, iyi niyet doğrultusunda işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme'nin ClinicAway tarafından feshedilmesi halinde, yasal yükümlülüklerden doğan zorunlu vergi, harç ve benzeri giderler ile üçüncü kişilere ödenmiş olup belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan giderler hariç olmak üzere, Müşteri'ye ödediği tutar iade edilir. Yine bu kapsamda daha önce satın alınan uçak, demiryolu ve seyrüsefer biletleri ile konaklama giderlerine ilişkin firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanacaktır. Herhangi bir ceza mevcut olduğu takdirde yolcuya yani Müşteriye yansıtılacaktır.

7.2. Bir banka aracılığıyla yapılacak iadeler için banka havale ücretini Müşteri karşılayacaktır. ClinicAway'ın bu konuda bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. ClinicAway, kredi kartı ile ödenen ücretlerin iadesinin gecikmesinden sorumlu tutulamaz.

7.3. Taraflardan birinin işbu Sözleşme'yi ihlal etmesi halinde, ihlal etmeyen taraf 7 (yedi) iş günü içerisinde noter kanalıyla yazılı ihbarda bulunarak Sözleşme ihlalinin giderilmesini talep eder. İhlalin verilen süre içerisinde giderilememesi halinde, ihlalde bulunmayan tarafın Sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

7.4. ClinicAway, işbu Sözleşme'nin ifası için işbu Sözleşme'yi kısmen veya tamamen sözleşmeli olduğu gerçek ve tüzel kişilere devretme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, devredilen kısımlar için halef, ilgili gerçek veya tüzel kişidir.

7.5. Müşteri, başka bir tıbbi sebepten dolayı sağlık hizmeti alamama gerekçelerini eksiksiz ve kabul edilebilir apostilli ve geçerli bir sağlık raporu ile açıklamadığı sürece cayma ve/veya fesih hakkına sahip değildir. Koşulların varlığı halinde, cayma veya fesih ancak bildirimin yazılı olarak yapıldığı takdirde geçerli olur. ClinicAway, iade ücretini [150 £ (Yüz Elli İngiliz Sterlini) olarak idari ücret uygulama] kesme ve/veya erteleme durumunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

7.6. Müşterinin madde 7.5 uyarınca fesih hakkını kullanması halinde fesih, Müşteri'nin feshe ilişkin yazılı bildiriminin ClinicAway'a tebliğ edildiği günden itibaren geçerli olacaktır. Ödenecek ücretlerin ölçeği, fesih bildiriminin ne zaman tebliğ edildiğine bağlı olacaktır. Ancak, fesih ücreti her zaman yapılan fiili masraflar ve ödemelerle sınırlı olacaktır. Fesih durumunda, Müşterinin depozitosu rezervasyon ücreti olarak saklanacaktır.

8. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

8.1. Taraflar arasında değiş tokuş edilebilen "Gizli Bilgiler", bunlara sahip olan Tarafın ticari sır teşkil eden ve/veya söz konusu tarafın mülkiyetinde olan her türlü bilgi anlamına gelir; ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikirler ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodu, şartnameler, ürün planları ve teknolojileri, yazılım kullanım kılavuzları, pazarlama bilgileri, Müşteri listeleri, tahminler ve değerlendirmeler, finansal raporlar, sözleşme şartları, kayıtları ile adı geçen Taraf'ın işi, kendisi, hissedarları, iştirakleri, lisans verdiği diğer kişiler, Müşterileri ve danışmanları ile ilgili her türlü ürün, mal ve hizmet, bunların elde edilmesinde kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, tasarım, Müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlandırma planı ve stratejileri ve benzeri tüm bilgilere ilişkin her türlü bilgi ve materyaldir.

8.2. ClinicAway ve Müşteri, kendilerine sağlanan bilgilerin gizli olduğunu, bu bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gizli tutacaklarını, bilgileri diğer Tarafın onayı olmaksızın hiçbir kurum veya kuruluş ile paylaşmayacaklarını kabul ve beyan ederler. ClinicAway, yasal düzenlemeler uyarınca bilgi paylaşımının yasal zorunluluk olduğu hallerde veya işbu Sözleşme'nin ifası için aciliyet arz eden hallerde bilgi paylaşımından dolayı herhangi bir yasal yükümlülük veya sorumluluk altında değildir.

8.3. Müşteri, ClinicAway'ı atlayarak ve doğrudan medikal hizmet aldığı kişi ve firmalarla iletişime geçerek kendi adına veya bir başkası adına ayarlamalar yapamaz. Müşteri, ClinicAway ile arasında geçen kısa mesajları, aramaları, konuşmaları ve görüntüleri ClinicAway'ın yazılı izni olmaksızın hiçbir platformda ve hiçbir yerde ifşa edemez. Aksi takdirde Müşteri, tüm zararlarına ek, cezai şart olarak 10.000,00 GBP'yi nakden ve defaten ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. DİĞER ŞARTLAR

9.1. 0-6 yaş arası çocuklara otel konaklamalarında ayrı yatak verilmemektedir.

9.2. 2 yaşından büyük çocuklar için ulaşım araçlarında koltuk zorunluluğu olduğundan ücrete tabidir.

9.3. Müşteri, hizmet süresi boyunca eşyalarını takip ve kontrol etmekle yükümlü olup ClinicAway, kayıp/çalıntı/hasarlı eşyalardan sorumlu değildir. ClinicAway, kaybolan eşyalar ve otel, transfer gibi üçüncü şahıslar tarafından yaşanan olaylardan sorumlu değildir.

9.4. ClinicAway, mücbir sebep veya operasyonel sebeplerle programında, konaklama tesislerinde ve ulaşım araçlarında herhangi bir düzenleme yapma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda rezervasyon sahibinin onayı aranmaz ve fesih veya tazminat hakkı yoktur.

9.5. Müşteri, havayolu ile seyahat ederken havayolu şirketinden kaynaklanan nedenlerle kalkış saatinin veya uçak türünün değişebileceği hususunda işbu Sözleşme sırasında özellikle uyarılmış ve bilgilendirilmiş olup, bu durum Müşteri tarafından kabul edilmiştir.

9.6. Konaklama tesisi blokaj tesis etmektedir. Yurt dışı seyahatler için bebekler de dahil olmak üzere pasaport ve devlete bağlı olarak vize gereklidir. Müşteri, ClinicAway tarafından bu konuda bilgilendirme yapıldığını kabul ve beyan eder.

9.7. İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen konaklama türü dışındaki tüm ek hizmet bedelleri otelden çıkış sırasında Müşteri tarafından nakit olarak ödenecektir.

9.8 .Müşteri'nin, karayolu ulaşımı için yarım saat önce, havayolu ulaşımı için iki saat önce buluşma noktasında hazır bulunulması zorunludur.

9.9 .İşbu Sözleşmenin ifası kapsamında ulaşım dahil olmak üzere koltuk numarası verilmeyecektir. Koltuk numarası kalkış esnasında araçta bulunan transfer rehberinden öğrenilecektir.

9.10. Havayolu ulaşımına yönelik transfer hizmeti uçak + transfer paketi olduğundan, bu hizmet yalnızca Müşteri’nin ClinicAway'tan satın aldığı havayolu ulaşım paketleri için geçerlidir. Müşteri'nin bireysel olarak uçak veya kalkış saatini değiştirmesi veya otelden erken ayrılması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.

9.11. Ulaşım araçlarında ve tesis içinde evcil hayvanlara izin verilmemektedir.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ
 

10.1. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. İşbu Sözleşme'den doğacak ihtilafların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.2. İşbu Sözleşme'nin hükümleri arasındaki herhangi bir anlam değişikliği veya çelişki, diğer herhangi bir hükmü geçersiz kılmaz. Taraflar, işbu Sözleşmenin kendilerinde bulunan nüshası için damga vergisinden sorumludur.

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda ClinicAway kayıt ve defterlerinin delil teşkil edeceğini, bu kayıt ve defterlere itiraz etmeyeceğini ve başkaca bir delil ibraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 


 

MEDICAL SERVICE BROKERAGE AGREEMENT

1. PARTIES

This Medical Service Brokerage Agreement (“Agreement”) has been executed on the date of signature by and between TURCAKA TRAVEL AGENCY (YELKOVAN TUR. İTH. İHR. TAAH. VE PAZ. LTD.ŞTI) (“ClinicAway”) and the undersigned Client (the Client) with the free will of the parties. With the acceptance of the Agreement, the Client hereby accepts, declares, and undertakes that he/she understands these rules and will comply with them. ClinicAway has the right to amend this Agreement when necessary.

2. DEFINATIONS

Service Provider: It refers to the real and/or legal persons who provide all kinds of necessary services such as doctors, hospital, accommodation and transportation to the Client in order to provide this service to the Client regarding health tourism services. In this respect, the Service Provider is not ClinicAway. The real and/or legal persons that the Client receives direct service from are the Service Providers.

Client: The person who applies to ClinicAway on the purpose of reach Service Provider and Hospital to benefit the health care in Turkey, and refers who is the party of this Agreement.

Hospital: It is a health facility where the Clients are directed by the Service Provider and has the necessary competence to provide the health service that the Client wants to receive health care.

Hotel: It is the accommodation facility where the Clients are directed by the service provider and is the place where accommodation service is provided to the Client within the scope of this Agreement.

Transportation: It refers to the necessary transportation services (airport transfer,inner city transfer) organized by the Service Provider for the Customer to benefit from the health tourism service within the scope of this Agreement.

3. SUBJECT OF THE AGREEMENT

3.1 This agreement regulates medical tourism in Turkey which ClinicAway serves as an intermediary company in accordance with the Client’s request and the arrangement of all kinds of services necessary in this context such as medical attendants, hospital, accommodation, travel, and transportation; price and payment basis of these services and the rights and obligations of the parties. For the avoidance of doubt, it should be noted that ClinicAway is not a Service Provider, but an institution that serves as an intermediary to reach Service Providers.

3.2 In accordance with the Agreement, the Client accepts, declares, and undertakes that he/she has been provided preliminary information regards to the medical tourism, which will be given to him/her as an intermediary institution, by ClinicAway and that he/she will comply with this Agreement in accordance with the information provided.

3.3 The Client acknowledges that the service provided by ClinicAway is an intermediary service and agrees and undertakes that he/she knows that the party for any potential dispute is the actual Service Provider for the disruptions during the intermediary services provided under this Agreement such as hospital arrangements, medical attendant, transfer arrangements and  accommodation arrangements.

3.4 Within the scope of the Agreement, the Client accepts, declares, and undertakes that the Client gave his/her personal identity and contact information correctly, that he/she does not have any health and/or travel obstacles. The Client is obliged to sign the Client consent form for the health service he/she will receive, without using any pseudonyms, by writing his full and correct name and surname appearing in the official records. In the event of giving missing or incorrect information, ClinicAway does not have any obligation or liability, that, if ClinicAway suffers any loss due to the provision of incorrect information, he/she will cover the loss immediately and without delay, and that he/she can be reached via the contact information given. The Client is personally liable for the missing information and documents provided by him/her.

3.5 In line with the information and details given to him/her by ClinicAway, in cases where the Client is late or misses the transportation and Service Provider facilities, all additional costs will be covered by the Client

4. AGREEMENT PRICE AND METHOD OF PAYMENT

4.1 In return for the intermediary service to be provided to the Client by ClinicAway, the Client must first make a 15% to 25% prepayment. The prepayment to be made by the Client will not be refunded even if the Client gives up receiving health services or terminates the Agreement. With this prepayment, the day of the necessary arrangements for the Client is reserved as guaranteed by the company and/or persons who will provide the arrangements of the Hospital, Service Provider, accommodation, and transfer services on behalf of the Client. Signing this Agreement without making any prepayment does not create any liability for ClinicAway.

4.2 Services which are not included; additional doctor consultations, extra assessments, blood transfusion, extra accommodation, extra transportation service and all other extra services in this Agreement or which will be performed after the Client been has provided with medical intermediary services shall also be subject to additional charges. All fees arising from the Agreement and similar payments and expenses are charged to the Client. In case of default, the default interest payment will be requested.

4.3 Balance payment concerning all arrangements subject to intermediary service is payable to ClinicAway until the day of operation. In case the Client makes the full and complete payment subject to this contract, the payment must be approved by ClinicAway's Finance Department 15 Days Before the operation. If the Client wishes to make the payment by credit card on the day of the operation, he/she accepts, declares and undertakes that he/she must pay a commission of 2% of the payment.

4.4 If the Client makes the payment in cash on the day of the operation, ClinicAway will deposit the relevant payment into the bank on behalf of the Client, since the payments exceeding 7.000-TRY with the Tax Procedure Law General Communiques are obligatory to be made through financial institutions. The link to the relevant legislation is below.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151224-6.htm

4.5.Once the reservation is made, there will be no refund of the fee if the Client refrain from signing any contracts or documents submitted by Service Providers, fails to fulfill his/her obligations agreed and signed, and in any similar cases. If the Client cause additional cost to ClinicAway in case he/she cannot benefit from travel, accommodation, and transportation or health services on the dates agreed in the Agreement, the additional cost in question will be paid to ClinicAway immediately by the Client.  

4.6 When the Client comes to turkey, he/she must make full and complete payments. If the Client's operation is canceled for any reason caused by the Client, doctor or hospital; hotel, hospital, transportation expenses plus administration fee amount of £ 200 (Two Hundred Great Britain Pound) are deducted and the Client’s payment is refunded with this way. 

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF ClinicAway

5.1 ClinicAway will act as an agency for aesthetic, cosmetic, ent, dental, hair transplantation and general surgery or general healthcare services, accommodation, travel, and transportation services which will be provided to the Client under this Agreement and will direct the Client to the clinic and/or to the medical attendant where the healthcare will be provided.

5.2 The Client irrevocably agrees, declares, and undertakes that ClinicAway has no legal obligation, except intermediary service, for medical services that will be provided to the Client and that he/she will hold ClinicAway harmless of any and all pecuniary or non-pecuniary damages arising from medical services. The Client agrees, declares, and undertakes that he/she will get all these services from ClinicAway as an intermediary institution.

5.3 The Client cannot take actions incompatible with this article, the Client accepts, declares, and undertakes that the Service Provider is liable for medical services and additional services which are not under the liability of ClinicAway. The Client cannot take any negative action against ClinicAway because of his/her dissatisfaction with medical services provided, otherwise, the Client will be under obligation to pay, as a penalty, the amount of remuneration paid.

5.4 ClinicAway recommends the Customer to insure the possible risks related to the operation to be realized within the scope of this contract, the risks of accident that may occur during the accommodation or transportation of the customer, and all kinds of material and moral damages, bodily damages and treatment costs arising from the possible risks, before this Agreement enters into force.

5.5 ClinicAway cannot be held liable for the damages arising from nonperformance of the Agreement at all or as is due because of force major or unexpected events. Force major events provided by law, events that constitute an obstacle for the initiation, continuation, or termination of the Agreement which are extraordinary and unpredictable even if all the measures are taken and the events that ClinicAway does not have any impact on will be regarded as force major.

5.6 In cases the date of operation is postponed, the deposit paid by the customer is valid for 1 year from the date of payment. If the postponed process takes longer than a year, the Client accept, eclare and undertakes that pay a deposit again.

6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENT

6.1 ClinicAway, as an intermediary firm will mediate to provide medical service, travel, accommodation, and transportation services to the Client.

6.2 The Client is obliged to inform ClinicAway of his/her medical background correctly and clearly by filling the medical form that is available on the website with his/her health information.

6.3 The Client is obliged to make payment as specified in the Agreement. The Client is personally liable for any delay caused by him/her. If such delay causes ClinicAway any additional cost or obligation, the Client must pay these costs and expenses to ClinicAway.

6.4 If the Client is a minor, it is obligatory to provide ClinicAway with the contact information which can be used for direct communication with the legal representatives of minor or minor.

6.5. ClinicAway, as an agency, will intermediary to provide medical service, travel, accommodation and transportation services to the Clients who are over the age of eighteen(18), if the Client is not over the age of eighteen the Clients' parents must be present with the Client and they have to sign a consent letter giving authorization to ClinicAway for all abovementioned processes. The Clients' parents who are under the age of eighteen will be billed separately for accommodation and transportation.

6.6.The Client is obliged to cover the expenses in case of a free-of-charge transfer to a facility agreed over ClinicAway and compulsory accommodation.

6.7. By accepting this Agreement, the Client agrees, declares, and undertakes not to attack or criticize ClinicAway or any of its employees, associates, or partners publicly (review websites, social media networks, blogs, public forums, etc.) in regards to Service Provider’s treatments and actions. As ClinicAway cannot be held responsible for the services, medical treatments, and procedures provided by the Service Provider, the Client agrees, declares, and undertakes not to bring bad name to ClinicAway or any of its employees or take action that negatively affects ClinicAway, its reputation, services or management at any time during or subsequent to contract period. In case of breach of this clause, the Client agrees, declares, and undertakes to remove and take down the content immediately upon ClinicAway’s assessment. If the content remains, in part or in whole, the Client agrees, declares, and undertakes to pay 10.000,00 GBP to ClinicAway as a penalty in addition to all damages.

 

7.CANCELLATION AND ASSIGNMENT OF THE AGREEMENT

7.1 ClinicAway has the right to cancel this Agreement unilaterally in line with the goodwill. In case of cancellation of the Agreement by ClinicAway, the Client will get a refund for the amount he/she paid except for compulsory taxes, fees, and similar expenses arising from the legal obligations and the expenses that have been paid to third parties, and can be documented and cannot be refunded. Again in this context, the cancellation and change rules of the companies related to the flight, railway, and navigation tickets and accommodation expenses purchased previously shall be applied as they are. If any, penalties shall be reflected the passenger, namely the Client.

7.2 The Client will cover the bank transfer fee for refunds that will be made through a bank. ClinicAway does not have a right to compensation for this. ClinicAway cannot be held liable for any delay of refund of fees paid by credit card.

7.3 If one of the parties violates the Agreement, the non-breaching party requests for the elimination of the breach of the Agreement within 7 (seven) workdays by written notice via notary public. The non-breaching party has the right to cancel the Agreement if the breach cannot be eliminated within the given period of time.

7.4 For the performance of the Agreement, ClinicAway has the right to assign the Agreement partially or fully to real and legal persons with whom it is contracted. In such a case, the successor for the assigned parts is the related real person or legal entity.

7.5 The Client does not have a right of recission and/or a right of cancellation unless he/she explains the reasons that he/she cannot receive medical service due to another medical reason with a complete and acceptable apostilled and valid medical report. In the presence of the conditions, recession or cancellation becomes valid only if the notification is in written form. ClinicAway reserves the right to deduct the refund fee (apply administrative fee as £ 150 (Hundred and Fifty Great Britain Pound)] and/or not accept the case of adjournment.

7.6 If the Client uses his/her cancellation right in accordance with article 7.5, the cancellation will take effect from the day on which ClinicAway receives written notification of Client’s cancellation. The scale of charges payable will depend upon when the notification of cancellation is received. However, the cancellation charge will always be limited to actual expenses incurred and disbursements made. In the event of a cancellation, Client’s deposit will be kept as a reservation fee.

8.CONFIDENTIALITY AGREEMENT

8.1 “Confidential Information” that can be exchanged between parties means any and all information of the Party owning them, which constitutes a trade secret and/or which is under possession of the said party; and it includes, without any limitation, design information, technical information, trade secrets, ideas and inventions, projects, drawings, models, software programs, algorithms, software modules, program source code, specifications, product plans and technologies, software user manuals, marketing information, Client lists, estimations and evaluations, financial reports, contract terms, records and all information and materials related to aforesaid Party’s business, all kinds of products, goods and services related to itself, its shareholders, affiliates, other persons licensed by itself, its Clients and consultants, method used to obtain these, trade secret, any kind of formula, know-how, patent, invention, design, Client lists, budget, business development, marketing and pricing plans and strategies and all similar information.

8.2 ClinicAway and the Client accept and declare that the information provided to them is confidential, they will keep this information confidential in accordance with Personal Data Protection Law, and will not share the information with any organization or institution without the approval of the other Party. ClinicAway is not under any legal obligation or liability due to the sharing of information in cases where it is a legal obligation to share information in accordance with legal regulations or in cases where it is urgent for the performance of this Agreement.

8.3 The Client cannot make adjustments on his/her behalf or on behalf of another person by bypassing ClinicAway and directly contacting persons and companies from which he/she receives medical service. The Client cannot disclose text messages, calls, conversations, and images between him/her and ClinicAway on any platform and anywhere without written permission. Otherwise, the Client accepts, declares, and undertakes that he/she is obliged to pay 10.000,00 GBP as a penalty clause in cash and at once in addition to all damages.

9.OTHER TERMS

9.1 Children who are 0-6 years old are not given separate beds for hotel accommodations.

9.2  Since there is a seat requirement in means of transportation for children who are over 2 years old, they are subject to fees.

9.3 The Client has obligation to follow and control his/her belongings during the service period, and ClinicAway is not liable for lost/stolen/damaged belongings. ClinicAway is not liable for belongings lost and events experienced by third parties such as hotels, transfers.

9.4 ClinicAway reserves the right to make any adjustments or to cancel its program, accommodation facilities, and means of transportation due to force major or operational reasons. In such a case, the reservation owner’s approval is not necessary and he/she does not have the right to cancel or compensation.

9.5 The Client is specifically warned and informed during the Agreement that departure time or the type of plane may change due to reasons arising from the airline company when traveling by airway, and this has been accepted by the Client.

9.6 The accommodation facility establishes blockage. A passport and depending on the state a visa is required, including babies, for foreign trips. The Client accepts and declares that he/she is informed by ClinicAway about this issue.

9.7 All additional service fees other than the type of accommodation specified within the scope of the Agreement shall be paid by the Client in cash during the check-out from the hotel.

9.8 It is compulsory to be present at the meeting point half an hour before for road transport and two hours before for airway transport.

9.9 Seat number will not be given within the scope of execution of the Agreement including transportation. The seat number shall be learned from the transfer guide in the vehicle during the departure.

9.10 Since the transfer service for airway transportation is a plane + transfer package, this service is only valid for the airway transportation packages that the Client has purchased from ClinicAway. Transfer service will not be valid in cases such as when the Client individually changes the plane or its departure time or leaves the hotel early.

9.11 Pets are not allowed in the means of transport and in the facility.

10.APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

10.1 This Agreement is subject to Turkish law. Izmir Courts and Execution Offices are authorized to resolve the disputes arising from this Agreement.

10.2 Any change in meaning or contradiction between the provisions of this Agreement does not invalidate any other provision. The Parties are responsible for stamp duty for the copy of this Agreement which they possess.

11.EVIDENTIAL AGREEMENT

The Client accepts, declares, and undertakes that ClinicAway’s records and books will be evidence for the disputes arising from this Agreement, that he/she will not object to these records and books, and will not present any other evidence.